Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Az Adatkezelő szálláshely közvetítéssel foglalkozik, magánszálláshelyeket közvetít nyaraló vendégek számára. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa a szolgáltatását igénybe vevő szálláshely tulajdonosokat, valamint a szálláshelyet foglaló vendégeket, továbbá az http://familia.info.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat („Érintett”) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő által üzemeltetett májustól szeptemberig nyitva tartó, 8647 Balatonmáriafürdő, Ady Endre utca 21. szám alatt található irodában.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1. Az adatkezelő adatai

Név:                            Familia Szállásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                   1221 Budapest, Hír utca 18. B. ép. 1. em. 3.
Fióktelep:                   8647 Balatonmáriafürdő, Ady Endre utca 21.
Cégjegyzékszám:    01-09-302148
Adószám:                  26105167-2-43
Képviseli:                   Budai Katalin ügyvezető
Telefon:                      85/376-060, 30/247-8446
Email cím:                  info@familia.info.hu

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

a.) Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Cég rövid neve: FaXuniL Kft.
Cég székhelye: H-2220 Vecsés. Város u. 29.
Telefon: +36 (30) 569 9028
Fax (fax-szerver): +36 (29) 355 495
E-mail: info@faxunil.hu
Weblap: www.faxunil.hu, www.faxunil.eu
Alapítva: 2003.03.25
Cégjegyzékszám: 13-09-094310
Adószám: 13017996-2-13
EU-adószám: HU 13017996

b.) A könyvelési, és beszámolási kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:
Székhely: 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp.6. 4. lph.
E-mail: adelnagy82@gmail.com

A könyvelő által hozzáférhető személyes adatokat a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)

4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3.Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4 Pontosság
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalója illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja. Az Adatkezelő jelenleg egyetlen munkavállalót alkalmaz, aki valamennyi adatkezelési műveletben részt vesz, az Érintettek személyes adataihoz hozzáfér. A munkavállalót személyes adatok kezelése során titoktartási kötelezettség terheli.

Az Adatkezelő a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az adatok szerver felé való továbbítása előtt kódolásra kerülnek. Az adatbázisokról biztonsági mentések készülnek. A Honlap előtt tűzfalvédelmet alkalmaznak. Az INPUT mezőkben bevitt kártékony kódok kiszűréséről a fejlesztési keretrendszer beépített megoldásai gondoskodnak.

5. Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a foglalás elküldéséhez személyes adatok megadása szükséges, az adatbekérés célja a kapcsolatfelvétel, valamint a foglalások nyilvántartása, az Önök által igénybe vett szolgáltatás teljes körű teljesítése. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő közvetítő szolgáltatásokat nyújt, és a szálláshelyet elfoglaló vendégek valamint a szálláshely tulajdonosai az Adatkezelőn keresztül kerülnek kapcsolatba, az Adatkezelő a foglalás során megadott személyes adatokat közli az adott szálláshely tulajdonosával, mint címzettel a címzettet terhelő szerződéses, valamint a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. A lefoglalt szálláshely kulcsait az Adatkezelő 8647 Balatonmáriafürdő, Ady Endre utca 21. szám alatt található irodájában vehetik át. A kulcsok átvételénél adategyeztetés történik Adatlap kitöltésével, melynek célja kizárólag a közvetítési szolgáltatás teljesítése, továbbá a szálláshelyek (címzett) számára előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Foglalást a Honlapon, valamint e-mailben tudnak leadni. A foglalás leadásával jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

A szálláshelyek tulajdonosait idegenforgalmi adó bevallási és nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek teljesítéséhez az illetékes helyi önkormányzat rendeletében foglalt személyes adatokra van szüksége. A 2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdése által előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez a harmadik országbeli állampolgároktól a szálláshely tulajdonosának az alábbi személyes adatokra van szüksége: családi és utónév, születési családi és utónév; előző családi és utónév; születési hely és idő; nem; anyja születési családi és utóneve; állampolgárság vagy hontalan státusz, az úti okmány azonosító adatai; a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja; a vízum vagy tartózkodási engedély száma és beutazás időpontja, helye.

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az alábbi táblázatban tájékoztatjuk:

 

Adatkezelési célok

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái

Kezelt adatok köre

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?

Adatkezelés időtartama

Adattovábbítás/Címzett

1.

Foglalás leadása, foglalás kezelése, kapcsolattartás

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Szobafoglalást leadó vendégek

Foglaló vendég neve, lakcíme, telefonszáma, lefoglalni kívánt nyaraló kódszáma (esetleg alternatíva), nyaralás időpontja (esetleg alternatíva), létszám (felnőtt+gyerek)

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

A szolgáltatás teljesítéséig.

Tárhelyszolgáltató

 

Címzett: Lefoglalt szálláshely tulajdonosa

2.

Ügyfél által feltett kérdések megválaszolása

az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Üzenetet küldő vendégek

Név, e-mail cím, feltett kérdés

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

A szolgáltatás teljesítéséig.

Tárhelyszolgáltató

3.

Adategyeztetés a kulcs átadásakor

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

A szállást elfoglaló vendégek

vendég neve, lakóhelye, e-mail cím, telefonszám, érkezés és távozás időpontja, vendégek száma, nyaraló kódszáma, fizetési mód felnőtt, valamint a 18 év alatti vendégek száma, háziállatot hoz-e, száma

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

szerződés megszűnését követő 5 évig

Címzett: Lefoglalt szálláshely tulajdonosa

4.

Minőségi kifogások kezelése az adott szálláshelyre vonatkozóan

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

panaszt, szavatossági kifogást előterjesztő vendégek

Név,

Lakcíme, E-mail címe,

a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai

tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Címzett: Lefoglalt szálláshely tulajdonosa

5.

Szálláshelyek közvetítése, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

közvetítési szerződést kötő szálláshely tulajdonosok

Név, Cím, Születési hely és idő, e-mail, telefonszám, szálláshely adatai fényképekkel

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

szerződés megszűnését követő 5 évig

Nincs adattovábbítás.

6.

Számviteli bizonylat kiállítása

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges* - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

közvetítési szerződést kötő szálláshely tulajdonosok

Számlázási név

Számlázási cím

Adószám

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

8 év

Könyvelő

7.

Minőségi kifogások kezelése az Adatkezelőre vonatkozóan

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

panaszt, szavatossági kifogást előterjesztő ügyfél, szálláshely tulajdonosok

Név,

Lakcíme, E-mail címe,

a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja

ügyvezető, Adatkezelő munkavállalója

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai

tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Nincs adattovábbítás.

8.

Papír alapú reklámlevelek küldése az aktuális kedvezményekről, akciókról

az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló ügyfelek

Név

Postacím

ügyvezető

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

Nincs adattovábbítás.

* az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §
** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7), 46. § (3) bekezdés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 1. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud foglalást leadni az Érintett
 2. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud üzenetet küldeni az Adatkezelőnek
 3. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tudja igénybe venni a szálláshelyszolgáltatást
 4. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tudja érvényesíteni szavatossági igényét
 5. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud közvetítői szerződést kötni az Adatkezelővel
 6. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud névre szóló számlát kapni
 7. pontban foglalt adatkezelési célnál - nem tudja érvényesíteni szavatossági igényét
 8. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem fog értesülni az aktuális kedvezményekről, ajánlatokról

Figyelem!
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását külön nyilatkozatban e-mailben, vagy papíralapon adhatja meg.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását jelen Tájékoztató 9. pontjában foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 7.3. pont).

6. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás
A Honlap látogatása során sütik nem kerülnek alkalmazásra.

7. Az értintettek jogai

7.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 9. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

7.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

7.3. Törléshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.6. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 9. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

9. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Email: info@familia.info.hu
Postai cím: 1221 Budapest, Hír utca 18. B. ép. 1. em. 3.        
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 7.1. pontban foglalt kérelmek. A kérelmek vizsgálatára, és megválaszolására kijelölt személy az ügyvezető.Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

11. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
Az Érintettek a Honlap használatával, illetőleg a foglalás leadásával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.
Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.
 

Hatályos: 2018. május 25-től.